OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.1.2021

Slupsk, of 25 January 2021 r.

PO IV WOS 1111.1.2021

Announcement

o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w

Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

District Prosecutor's Office in Slupsk, pursuant to Article. 180 § 1 in 2 Act of 28 January 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2021r, Item. 66. – t.j.) and § 2 Regulation of the Minister of Justice of 02 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. of 2016 r., Item. 1838) ogłasza konkurs na jedno wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku mieszczącej się pod adresem: st. Leszczynski 10, 76-200 Slupsk.

Number of vacancies assistant prosecutor - 1.

Place of work – District Prosecutor's Office in Słupsku.

Expected salary 4 100 zł Gross.

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Słupsku.

The contest is designed to test knowledge, skills, suitability and capacity of general candidate(that) necessary to perform the duties of assistant prosecutor.

Assistant Prosecutor, in place and based on the written authorization of the Attorney, is entitled to:

 1. exercise supervision over the activities of current investigation;
 2. conduct in the course of preparatory steps in the proceedings:
 3. examination of the witness,
 4. retention and search,
 5. inspection,

Asystent prokuratora także wykonuje samodzielnie czynności administracyjne związane z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych oraz z przygotowaniem decyzji kończących te postępowania.

Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, and he was not convicted of an intentional offense prosecuted by public prosecution,,pl,it is of impeccable character,,pl,he graduated from higher studies in Poland and obtained a master's degree or foreign studies recognized in Poland,,pl,he graduated,,pl,The following documents should be attached to the application for entry to the competition,,pl,application for employment as a prosecutor's assistant,,pl,a biography and information about the career progression,,pl,
 1. jest nieskazitelnego charakteru,
 2. ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce,
 3. ukończył 24 years.

Na niniejsze stanowisko pracy przede wszystkim preferowani są kandydaci, którzy ukończyli wyższe studia prawnicze lub w przeszłości wykonywali pracę związaną ze stosowaniem prawa, w szczególności posiadają doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań.

For application to join the competition for the position of assistant attorney must be attached:

 1. application for employment as an assistant prosecutor;
 2. personal questionnaire (do pobrania tutaj Kwestionariusz_osobowy);
 3. curriculum vitae;
 4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. statement, referred to in Article. 180 § 6 Act of 28 January 2016 r. Prawo o prokuraturze ( U. z 2021r, Item. 66. – t.j) ;
 6. statement, that is a Polish citizen and enjoys full rights as a citizen ( do pobrania tutaj Oświadczenie);
 7. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz oświadczenie w zakresie RODO (do pobrania tutaj Zgoda_nabór);
 9. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (do pobrania tutaj Klauzula_informacyjna).

The declaration candidate can attach evidence of additional qualifications and achievements, a w szczególności potwierdzające jego doświadczenie zawodowe, przebyte szkolenia, a także np. złożenie egzaminu prokuratorskiego, sędziowskiego lub innego zawodu prawniczego.

Wniosek o dopuszczenie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Biurze Podawczym Prokuratury Okręgowej w Słupsku lub przesłać pocztą na adres Prokuratury Okręgowej w Słupsku do dnia 19 February 2021 r.

Po stwierdzeniu, że zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne i złożone zostało w zakreślonym terminie, a kandydat spełnia warunki uczestnictwa w konkursie, komisja konkursowa ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, która zamieszczona zostanie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz opublikowana na stronie internetowej Prokuratury. W miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz na stronie internetowej Prokuratury zostanie także zamieszczona informacja o wynikach drugiego etapu konkursu wraz z informacją o kandydatach dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu zawierającą datę jego przeprowadzenia, a także końcowa informacja o wynikach konkursu wraz ze wskazaniem osoby, która wygrała konkurs i została zakwalifikowana do zatrudnienia, a także ewentualna lista kandydatów rezerwowych.

Competition for assistant prosecutor will be held at the headquarters of District Prosecutor's Office in Słupsk street Leszczynski 10.

The competition consists of three stages:

 1. I stage – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. II etap – test obejmujący pytania z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, chosen by the candidate; essay can rely on the solution process kazusu;
 3. III etap – rozmowa kwalifikacyjna połączona z ustnymi odpowiedziami na pytania z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury.

Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora zostanie zakwalifikowany kandydat, który w trakcie konkursu uzyska najwyższą liczbę punktów.

District Attorney

Chris Mlynarczyk