OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku – PO IV WOS 1111.1.2021

Слупск, из 25 Января 2021 R.

PO IV WOS 1111.1.2021

Объявление

o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w

Prokuraturze Rejonowej w Słupsku

Региональная прокуратура в Слупске, в соответствии со статьей. 180 § 1 в 2 Акт 28 Января 2016 R. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2021r, Пункт. 66. – t.j.) и § 2 Распоряжение министра юстиции 02 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. из 2016 р., Пункт. 1838) ogłasza konkurs na jedno wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku mieszczącej się pod adresem: ул. Лещинский 10, 76-200 Слупск.

Количество помощник прокурора вакансии - 1.

Место работы – Районной прокуратуры в Слупске.

Ожидаемая зарплата -- 4 100 Валовой zł.

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Słupsku.

Конкурс предназначен для проверки знаний, навыки, пригодность и возможности общего кандидата(что) , необходимые для выполнения обязанностей помощника прокурора.

Помощник обвинителя, на месте и на основании письменного разрешения прокурора, имеет право на:

 1. осуществляет надзор за деятельностью данного исследования;
 2. проводить в ходе подготовительных шагов в разбирательстве:
 3. допроса свидетеля,
 4. сохранение и поиск,
 5. осмотр,

Asystent prokuratora także wykonuje samodzielnie czynności administracyjne związane z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych oraz z przygotowaniem decyzji kończących te postępowania.

Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 1. jest nieskazitelnego charakteru,
 2. ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce,
 3. ukończył 24 лет.

Na niniejsze stanowisko pracy przede wszystkim preferowani są kandydaci, którzy ukończyli wyższe studia prawnicze lub w przeszłości wykonywali pracę związaną ze stosowaniem prawa, w szczególności posiadają doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań.

Для заявку на участие в конкурсе на должность помощника адвоката должны быть приложены:

 1. приложение для работы в качестве помощника прокурора;
 2. личной анкеты (do pobrania tutaj Kwestionariusz_osobowy);
 3. резюме;
 4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. заявление, упомянутых в статье. 180 § 6 Закон от 28 Января 2016 R. Prawo o prokuraturze ( U. z 2021r, Пункт. 66. – t.j) ;
 6. заявление, что является польским гражданином и пользуется всеми правами как гражданин ( do pobrania tutaj Oświadczenie);
 7. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz oświadczenie w zakresie RODO (do pobrania tutaj Zgoda_nabór);
 9. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (do pobrania tutaj Klauzula_informacyjna).

Кандидат декларация может приложить доказательства дополнительных квалификаций и достижений, a w szczególności potwierdzające jego doświadczenie zawodowe, przebyte szkolenia, a także np. złożenie egzaminu prokuratorskiego, sędziowskiego lub innego zawodu prawniczego.

Wniosek o dopuszczenie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Biurze Podawczym Prokuratury Okręgowej w Słupsku lub przesłać pocztą na adres Prokuratury Okręgowej w Słupsku do dnia 19 Февраль 2021 R.

Po stwierdzeniu, że zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne i złożone zostało w zakreślonym terminie, a kandydat spełnia warunki uczestnictwa w konkursie, komisja konkursowa ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, która zamieszczona zostanie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz opublikowana na stronie internetowej Prokuratury. W miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku oraz na stronie internetowej Prokuratury zostanie także zamieszczona informacja o wynikach drugiego etapu konkursu wraz z informacją o kandydatach dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu zawierającą datę jego przeprowadzenia, a także końcowa informacja o wynikach konkursu wraz ze wskazaniem osoby, która wygrała konkurs i została zakwalifikowana do zatrudnienia, a także ewentualna lista kandydatów rezerwowych.

Конкурс помощник прокурора будет проведено в штаб-квартире Управления районного прокурора на улице Лещинского Słupsk 10.

Конкурс состоит из трех этапов:

 1. I этап – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. II Etap – test obejmujący pytania z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, выбирают кандидата; эссе может рассчитывать на решение kazusu процесса;
 3. III etap – rozmowa kwalifikacyjna połączona z ustnymi odpowiedziami na pytania z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury.

Do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora zostanie zakwalifikowany kandydat, który w trakcie konkursu uzyska najwyższą liczbę punktów.

Окружной прокурор

Крис Mlynarczyk