OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ NA STANOWISKO URZĘDNICZE – PO IV WOS 1111.3.2020

Słupsk dnia 4 czerwca 2020 r.

PO IV WOS 1111.3.2020

 

Ogłoszenie

o konkursie na staż na stanowisko urzędnicze


Adres organizatora konkursu: Prokuratura Okręgowa w Słupsku

76- 200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10


Miejsce pracy urzędnika: Prokuratura Rejonowa w Człuchowie

77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 1

 

Prokurator Okręgowy w Słupsku, na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy kandydata na :

 

– 1 stanowisko urzędnicze – w wymiarze pełnego etatu

 

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014. 400)

 

Warunki pracy:

Czynniki uciążliwe:

– praca przy monitorze ekranowym ( komputer) powyżej 4h dziennie

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

– przepisywanie na komputerze decyzji i innych pism

– obsługa aplikacji biurowych

– obsługa Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” w zakresie repertoriów Ds.,

PS, Dor, rejestrów i kontrolek

– porządkowanie materiału aktowego

– archiwizowanie akt

– przygotowywanie ekspedycji

– obsługa kserokopiarki i faksu

– inne czynności sekretarskie

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy :

a) niezbędne:

– wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny,

– pełna zdolność do czynności prawnych,

– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi

nie może również toczyć się postępowanie o tego rodzaju przestępstwa)

– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność planowania i organizacji pracy,

– nieposzlakowana opinia,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy komputerze,

b) dodatkowe:

– znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,

– kreatywność,

– odporność na stres,

– wiedza ogólna i kultura osobista,

Wymagania konieczne:

Reguluje art. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratur z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz.U.2018.577)

 

Dokumenty wymagane na wymienione stanowisko:

  1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
  2. Kwestionariusz osobowy      (do pobrania tutaj )
  3. Kserokopia świadectwa potwierdzającego posiadane wykształcenie,
  4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych ( do pobrania tutaj )
  5. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (do pobrania tutaj )
  6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwa skarbowe
  7. Oświadczenie, że nie jest prowadzone p –ko kandydatowi postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
  8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

 

Proszę o nienadsyłanie innych dokumentów niż wskazane powyżej.

          Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 10, lub nadesłanie drogą pocztową w terminie do 12 czerwca 2020 r.  z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Inne informacje:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz informacja o miejscu i terminie przeprowadzenia II i III etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej www.slupsk.po.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Słupsku, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego etapu konkursu.

Informacja zawierająca dane (imię i nazwisko) kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia na stanowisko stażysty ( docelowo młodszego referenta) w Prokuraturze Rejonowej w Człuchowie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym, tj. w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

 

Prokurator Okręgowy

/Krzysztof Młynarczyk/

 

 

/kf